Księgowość, kadry i płace

 

w zakresie obsługi podatkowej firmy:

 • pomagamy w zarejestrowaniu i rozpoczęciu działalności gospodarczej, wyborze formy organizacyjnej, doborze optymalnej formy opodatkowania, w zależności od rodzaju planowanej działalności gospodarczej,

 • doradzamy w przekształceniu formy działalności gospodarczej,

 • rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym – sporządzanie wniosków,

 • wnioski o interpretację przepisów prawa podatkowego,

 • wnioski o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,

 • wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty podatków lub zaległości podatkowych,

 • wnioski o zawieszenie, wstrzymanie postępowania egzekucyjnego,

 • audyt podatkowy - ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz identyfikacja zagrożeń,

 • prowadzenie rachunkowości wszystkich rodzajów ewidencji (księgi handlowe, książki przychodów i rozchodów, ryczałt), ewidencja podatku VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 • kontrolę i weryfikację ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości,

 • sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją księgowo-podatkową,

 • rozliczenia z pracownikami (zaliczki, karty płatnicze, delegacje, ryczałty),

 • rozliczenia z kontrahentami (kartoteki, potwierdzenia sald, noty, wezwania do zapłaty),

 • konsultacje z zakresu transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) oraz prawidłowości dowodów potwierdzających ich wykonanie,

 • sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku akcyzowego,

 • rozliczenia dochodów zagranicznych,

 • badanie prawidłowości kwalifikacji dokumentów księgowych pod względem przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości,

 • analizę operacji gospodarczych pod względem zgodności z prawem dewizowym,

 

w zakresie obsługi kadrowej firmy:

 • przygotowywanie umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.),

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,

 • przygotowywanie dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia,

 • przygotowywanie dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w szczególności świadectw pracy, ustalanie uprawnień do wypłat odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów,w zakresie obsługi płacowej firmy:

 • naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy,

 • sporządzanie list płac,

 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,

 • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, ewidencja urlopów,

 • kartoteki wynagrodzeń,

   

w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:

 

 • prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,

 • doradztwo w wyborze wariantu ubezpieczeniowego dla właściciela, osób współpracujących, rodziny, pracowników,

 • deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik,

 • przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS,

 • doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.