Warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez VERTAX Sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne:

a. Warunkiem uczestnictwa szkoleniu jest otrzymanie przez VERTAX Sp. z o.o. (zwana dalej Organizatorem) wypełnionego formularza zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej www.vertax.pl), pocztą elektroniczną lub faksem najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu może nastąpić po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. 

b. Przesłanie w jednej z ww. form do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych). 

2. Cena szkolenia oraz warunki Płatności: 

a. W przypadku zgłoszenia przez jedną firmę na ten sam termin szkolenia większej liczby osób obowiązują rabaty: dla 2 osoby 10%, dla 3 osoby 20% oraz dla 4 i każdej następnej osoby rabat 30%. Rabaty te nie maja zastosowania łącznie z innymi ofertami promocyjnymi, w takich przypadkach uczestnik wybiera tylko jeden rodzaj preferowanej obniżki. 

b. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, obiad i 2 przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia (jeżeli szkolenie zawiera ofertę cateringową), certyfikat ukończenia szkolenia. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

c. Należność za szkolenie zostanie uregulowana przelewem, po szkoleniu, na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni licząc od daty jej wystawienia.

3. Obowiązki Organizatora

a. Organizator zapewnia trenerów i dostarcza Uczestnikom materiały dydaktyczne i zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz zapewnia salę wykładową.

b. W przypadku, kiedy z przyczyn niezależnych od Organizatora, trener wskazany w ofercie nie może poprowadzić szkolenia, Organizator zobowiązany jest do zapewnienia Uczestnikom innego trenera o równorzędnych umiejętnościach.

4. Warunki uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia

a. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób. 

b. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych zdarzeniami, których nie można było przewidzieć w momencie podpisywania karty zgłoszenia. Szkolenie może zostać odwołane, z zastrzeżeniem, że nie nastąpi to później niż 4 dni robocze przed datą szkolenia. W sytuacjach takich Organizator wyznaczy inny termin szkolenia.

c. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 lub więcej dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora.

d. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej, płatnej w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.

5. Zachowanie tajemnicy i wzajemna lojalność

a. Treść wykładów i materiałów szkoleniowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być wykorzystywana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Organizatora.

b. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

c. Uczestnicy zobowiązują się do niepodejmowania czynności polegających na nakłanianiu trenerów Organizatora do świadczenie usług szkoleniowych bezpośrednio Uczestnikom, bez udziału Organizatora, przez okres jednego roku od zakończenia tej umowy, pod rygorem skutków odszkodowawczych. 

6. Organizator jest ubezpieczony się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom szkolenia.

7. Zmiany i uzupełnienia „Ogólnych warunków uczestnictwa” wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W sprawach nie uregulowanych w „Karcie zgłoszenia na szkolenie” lub „Ogólnych warunkach uczestnictwa” mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.